Πρακτική Άσκηση

 

Ο θεσμός της Πρακτικής Άσκησης

Σύμφωνα με το άρθρο 24 του ιδρυτικού Νόμου 1404/83 και το Π.Δ. 174/85, οι τελειόφοιτοι σπουδαστές των ΤΕΙ πραγματοποιούν υποχρεωτικά εξάμηνη πρακτική άσκηση (ΠΑ) σε φορείς απασχόλησης του ιδιωτικού ή δημόσιου τομέα, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στο γνωστικό αντικείμενο της εξειδίκευσής τους. Η ΠΑ θεωρείται μάθημα του 8ου εξαμήνου, αποτελεί δηλαδή αναπόσπαστο τμήμα του προγράμματος σπουδών των Τμημάτων ΤΕΙ, δεν βαθμολογείται μεν, αλλά αντιστοιχεί σε ένα σημαντικό αριθμό μονάδων διδακτικού φόρτου.

Σύμφωνα με το άρθρο 12 του Νόμου 1351/83, οι φορείς απασχόλησης, στο πλαίσιο εκπλήρωσης της κοινωνικής τους αποστολής, έχουν υποχρέωση να προσφέρουν θέσεις Πρακτικής Άσκησης και να απασχολούν σπουδαστές της Τριτοβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης που θέλουν να πραγματοποιήσουν άσκηση στο επάγγελμα.

Κατά τη διάρκεια της ΠΑ, ο φοιτητής/τρια εποπτεύεται, τόσο από μόνιμο Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΕΠ) του Τμήματος, όσο και από στέλεχος του φορέα απασχόλησης, πτυχιούχο ΑΕΙ ή ΤΕΙ, ίδιας ή συναφούς ειδικότητας.

Στη διάρκεια της ΠΑ, ο φοιτητής/τρια ασφαλίζεται υποχρεωτικά από το ΙΚΑ, μόνο κατά του επαγγελματικού κινδύνου, δηλαδή σε περίπτωση εργατικού ατυχήματος, του παρέχεται η δέουσα ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη, καθώς και επίδομα ατυχήματος.

Τέλος, στο θεσμό της ΠΑ, προβλέπεται μια συμβολική αμοιβή του ασκούμενου, η οποία έχει θεσπισθεί, κυρίως για λόγους ρεαλιστικής προσομοίωσης, των πραγματικών συνθηκών εργασίας, παρά ως πραγματική αμοιβή για τις υπηρεσίες που προσφέρονται. Ενδεικτικά, αναφέρεται ότι η αμοιβή αυτή, για τις επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, έχει ορισθεί στο 80% του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη, όπως αυτό ορίζεται, από την τρέχουσα Εθνική συλλογική σύμβαση εργασίας.

Κατά τη διάρκεια πραγματοποίησης της ΠΑ, ο φοιτητής/τρια βρίσκεται σε ένα μεταβατικό στάδιο, σίγουρα δεν είναι εργαζόμενος, αλλά ούτε και φοιτητής/τρια με την κλασική έννοια του όρου. Εκπαιδεύεται σε πραγματικό περιβάλλον εργασίας, αυτό δε απαιτεί την πλήρη ενσωμάτωση του σε αυτό. Για να επιτευχθεί αυτό, θα πρέπει να επιδείξει υπευθυνότητα, να συνεργασθεί αρμονικά με τους συναδέλφους του, να υπακούσει στις εντολές του Προϊσταμένου του, να είναι τυπικός, ευγενικός, διακριτικός, πρόθυμος και γενικά να δείξει τον καλύτερο του εαυτό.

Ο ασκούμενος φοιτητής/τρια, εκτός από το δικαίωμα της αποζημίωσης και της ασφάλισής του, έναντι επαγγελματικού κινδύνου, δεν αποκτά κανένα άλλο δικαίωμα, εργασιακής ή συνταξιοδοτικής μορφής, δεν δικαιούται δώρο Χριστουγέννων, Πάσχα, ούτε επίδομα κανονικής άδειας.


 

Ερωτήσεις – Απαντήσεις

Για πληροφορίες & επικοινωνία για την Πρακτική Άσκηση αποκλειστικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση: pa_log@teiste.gr

Ποια βήματα ακολουθούνται και ποια έντυπα συμπληρώνονται;

ΒΗΜΑ 1ο

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Η επιτροπή πρακτικής άσκησης ορίζεται κάθε έτος από τη Συνέλευση τμήματος ΔΣΕ.
Η επιτροπή μεριμνά κυρίως:
1.1 Για την αναζήτηση νέων θέσεων πρακτικής άσκησης, καθώς και τη γνωστοποίηση των διαθέσιμων θέσεων.
1.2 Για την αξιολόγηση της καταλληλότητας των χώρων εργασίας στους οποίους πρόκειται να πραγματοποιηθεί η πρακτική άσκηση.

ΒΗΜΑ 2ο

Ο ΦΟΙΤΗΤΗΣ/ ΤΡΙΑ

2.1 Ο φοιτητής/τρια αναζητά και βρίσκει την Επιχείρηση που θα κάνει την πρακτική του με προσωπική αναζήτηση ή μέσω του Γραφείου Διασύνδεσης του Ιδρύματος ή μέσω του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης του ΤΕΙ Χαλκίδας ή μέσω του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης του Τμ. ΔΣΕ.
2.2 Ο φοιτητής/τρια με δική του πρωτοβουλία συμφωνεί με την επιχείρηση για την απασχόληση του ως ασκούμενος πρακτικής άσκησης.
2.3 Ο φοιτητής/τρια υποβάλλει στην ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ του Τμήματος - στο πρωτόκολλο Γραμματείας - ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΈΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΆΣΚΗΣΗΣ. (ΕΝΤΥΠΟ Ε01)

ΒΗΜΑ 3ο

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

3.1 Η Γραμματεία του Τμήματος ή το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος δέχεται Αιτήσεις φοιτητών/τριων για την ΈΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΆΣΚΗΣΗΣ.
3.2 Η γραμματεία του τμήματος εκδίδει Βεβαίωση από την οποία προκύπτει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις και κοινοποιεί στην Επιτροπή Π.Α. τις Αιτήσεις των ενδιαφερομένων. (ΕΝΤΥΠΟ Ε02)

ΒΗΜΑ 4ο

Ο ΦΟΙΤΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ

4.1 Ο φοιτητής/τρια που πληροί τις απαιτούμενες προϋποθέσεις για την έναρξη της Π.Α. μπορεί να ξεκινήσει της εργασία του στην επιχείρηση (ή την υπηρεσία) και ζητά από την γραμματεία ή το γραφείο πρακτικής άσκησης του τμήματος:
• Βεβαίωση Πραγματοποίησης Π.Α. (ΕΝΤΥΠΟ E02)
• Βεβαίωση αποδοχής από φορέα απασχόλησης. (ΕΝΤΥΠΟ Ε03)
• Ειδική Σύμβαση Εργασίας (4 αντίγραφα) (ΕΝΤΥΠΟ Ε04)

4.2 Ο φοιτητής/τρια παραδίδει τη βεβαίωση πραγματοποίησης πρακτικής άσκησης στην επιχείρηση που επιθυμεί να τον απασχολήσει και έπειτα παραλαμβάνει από την επιχείρηση συμπληρωμένη την βεβαίωση αποδοχής (ΕΝΤΥΠΟ Ε03) και το έντυπο Ειδικής Σύμβασης Εργασίας σε 3 αντίγραφα, τα οποία προσκομίζει στη Γραμματεία ή στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης τα οποία κοινοποιούνται στην Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης.

ΒΗΜΑ 5ο

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

5.1 Η Επιτροπή Π.Α. ελέγχει τις Βεβαιώσεις αποδοχής (ΕΝΤΥΠΟ Ε03) και εγκρίνει τις τοποθετήσεις φοιτητών/τριών σε Π.Α. εφόσον διαπιστώσει την:
• Συνάφεια του αντικειμένου της Π.Α. με το γνωστικό αντικείμενο του φοιτητή/τρια,
• Επάρκεια και καταλληλότητα της στελέχωσης σε διοικητικό και τεχνικό προσωπικό και της υποδομής του φορέα υποδοχής για την υλοποίηση της Π.Α.
Ως κριτήρια επιλογής των φοιτητών/τριών στην περίπτωση περισσοτέρων υποψηφίων από τις διαθέσιμες θέσεις Π.Α. θεωρούνται:
• Η απόδοση του φοιτητή/τρια στα συναφή μαθήματα με το αντικείμενο της Π.Α.
• Το εξάμηνο του φοιτητή/τρια.
• Το ενδιαφέρον του φοιτητή/τρια για το αντικείμενο της Π.Α.

5.2 Ορίζει έναν Επόπτη Π.Α. για κάθε φοιτητή/τρια, με τα εξής καθήκοντα :
• Επίσκεψη σε τακτά χρονικά διαστήματα στο χώρο υλοποίησης της Π.Α. και έλεγχος των συνθηκών άσκησης, του αντικειμένου εργασίας και της απόδοσης του φοιτητή/τριας,
• Έλεγχος του ημερησίου ημερολογίου περίληψης εργασιών που τηρεί ο φοιτητής/τρια, σε ειδικό τμήμα του βιβλίου Π.Α.
• Σύνταξη μηνιαίας και τελικής έκθεσης αξιολόγησης της Π.Α, σε ειδικό τμήμα του βιβλίου Π.Α.
• Καθοδήγηση του φοιτητή/τριας καθ’ όλη τη διάρκεια της Π.Α. για την καλύτερη διεξαγωγή της.
• Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης Π.Α. (ΕΝΤΥΠΟ Β)

5.3 Εκδίδει Βεβαίωση, με την οποία εγκρίνει την τοποθέτηση του φοιτητή/τρια στην επιχείρηση. (ΕΝΤΥΠΟ Ε05)
5.4 Δημιουργεί ένα συγκεντρωτικό πίνακα, ο οποίος περιέχει, για κάθε φοιτητή/τρια, τα στοιχεία του, τα στοιχεία του φορέα, τον τόπο πραγματοποίησης της Π.Α., τις ημερομηνίες έναρξης και λήξης της Π.Α. και το ονοματεπώνυμο του επόπτη καθηγητή.
5.5 Τα πρακτικά των συνεδριάσεων γνωστοποιούνται στην γραμματεία του τμήματος μαζί με τις βεβαιώσεις, τις συμβάσεις και τον συγκεντρωτικό πίνακα.

ΒΗΜΑ 6ο

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

6.1 Η Γραμματεία μεριμνά για την υπογραφή των συμβάσεων από τον Προϊστάμενο του Τμήματος. (ΕΝΤΥΠΟ Ε04)

ΒΗΜΑ 7ο

Ο ΦΟΙΤΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ

7.1 Ο φοιτητής/τρια μπορεί να εργαστεί στην επιχείρηση (ή την υπηρεσία) που εγκρίθηκε από την επιτροπή Π.Α. του τμήματος για να εκπονήσει την πρακτική του και ζητά από την Γραμματεία :
• 2 Συμβάσεις Εργασίας. (ΕΝΤΥΠΟ Ε04)
• Τη Βεβαίωση Τοποθέτησης της Ε. Π. Άσκησης. (ΕΝΤΥΠΟ Ε05)
• Βιβλίο Π.Α. Φοιτητή/τρια (Από την βιβλιοθήκη του ΤΕΙ )
• Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης Π.Α. για την επιχείρηση.(ΕΝΤΥΠΟ Γ)
• Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης Π.Α. για τον φοιτητή. (ΕΝΤΥΠΟ Α)
7.2 Κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης ο φοιτητής/τρια πρέπει ανά εβδομάδα να γράφει στο βιβλίο πρακτικής άσκησης το αντικείμενο στο οποίο απασχολήθηκε.

7.3 Αφού λήξει η εξάμηνη πρακτική άσκηση και εντός 3 μηνών, ο φοιτητής/τρια θα πρέπει να καταθέσει στη Γραμματεία του τμήματος τα παρακάτω δικαιολογητικά για να επικυρώσει την πρακτική του:
• Αίτηση στην ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ του Τμήματος - στο πρωτόκολλο Γραμματείας – ΓΙΑ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ. (ΕΝΤΥΠΟ Ε06)
• Το βιβλίο, συμπληρωμένο για όλη τη διάρκεια της εργασίας του φοιτητή/τριας και υπογεγραμμένο από τον ίδιο το φοιτητή/τρια, τον επόπτη εργασίας του, ο οποίος θα πρέπει να είναι απόφοιτος τουλάχιστον Τ.Ε.Ι. συναφούς αντικειμένου με την ειδικότητα του φοιτητή/τριας, και από τον επόπτη εκπαιδευτικό.
• Απόσπασμα ατομικής ασφάλισης (ή βεβαίωση του εργοδότη επικυρωμένη από το ΙΚΑ)
• Βεβαίωση της Υπηρεσίας που να αναφέρει το αντικείμενο και τη διάρκεια της απασχόλησης του φοιτητή/τριας.
• Συμπληρωμένα ερωτηματολόγια από την υπεύθυνο της επιχείρησης και από τον ίδιο.

ΒΗΜΑ 8ο

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

8.1 Η Γραμματεία του Τμήματος δέχεται αιτήσεις φοιτητών/τριών για την ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ. (ΕΝΤΥΠΟ Ε06)
8.2 Η Γραμματεία του Τμήματος κοινοποιεί στην Επιτροπή Π.Α. τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων μαζί με όλα τα δικαιολογητικά.

ΒΗΜΑ 9ο

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

9.1 Η Επιτροπή εξετάζει τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά του φοιτητή/τριας, και εφόσον όλα τα δικαιολογητικά είναι σύμφωνα με τον κανονισμό τότε επικυρώνει την Πρακτική του φοιτητή/τριας και εκδίδει την βεβαίωση επικύρωσης. (ΕΝΤΥΠΟ Ε06)
9.2 Στην περίπτωση που η επιτροπή απορρίψει την πρακτική του φοιτητή/τριας, τότε εισηγείται το θέμα στο Συμβούλιο του Τμήματος.
9.3 Γνωστοποιεί τα πρακτικά στη Γραμματεία του Τμήματος.

ΒΗΜΑ 10ο

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

10.1 Η Γραμματεία του Τμήματος διατηρεί αρχείο της Πρακτικής Άσκησης. Το αρχείο αυτό πρέπει να περιέχει α) τα πρακτικά συνεδριάσεων της Επιτροπής Π.Α., και β) τον φάκελο του κάθε φοιτητή/τριας, που πρέπει να αποτελείται από :
• την αίτηση του φοιτητή/τριας για Έγκριση/Βεβαίωση Πρακτικής Άσκησης. (ΕΝΤΥΠΟ Ε01)
• τη βεβαίωση πραγματοποίησης εξάμηνης Πρακτικής Άσκησης του φοιτητή/τριας από την γραμματεία. (ΕΝΤΥΠΟ Ε02)
• τη βεβαίωση αποδοχής φοιτητή/τριας για Πρακτική Άσκηση. (ΕΝΤΥΠΟ Ε03)
• τη βεβαίωση Τοποθέτησης Πρακτικής Άσκησης. (ΕΝΤΥΠΟ Ε04)
• την ειδική σύμβαση εργασίας για Πρακτική Άσκηση. (ΕΝΤΥΠΟ Ε05)
• το συμπληρωμένο βιβλίο Πρακτικής Άσκησης.
• απόσπασμα ατομικής ασφάλισης (ή βεβαίωση του εργοδότη επικυρωμένη από το ΙΚΑ).
• τα συμπληρωμένα ερωτηματολόγια (ΕΝΤΥΠΑ Α Β και Γ)
• την αίτηση / βεβαίωση επικύρωσης της Π.Α. (ΕΝΤΥΠΟ Ε06)

11. Οδηγίες για τη συμπλήρωση του βιβλίου Πρακτικής Άσκησης:

1. Το βιβλίο Πρακτικής Άσκησης τηρείται από τον ασκούμενο φοιτητή καθ’ όλη τη διάρκεια της πρακτικής του άσκησης και δεν μπορεί να αντικατασταθεί από οποιοδήποτε άλλο στοιχείο για τη διεξαγωγή και αξιολόγησή της.
2. Το φύλλο με τις περιλήψεις των εργασιών της ημέρας του ασκούμενου, συμπληρώνεται και υπογράφεται από τον ίδιο, σε εβδομαδιαία βάση, καθώς και ο σχετικός χώρος με σημειώσεις και παρατηρήσεις του (εβδομαδιαία έκθεση ασκούμενου).
3. Ο φορέας απασχόλησης του ασκούμενου, μέσω του επόπτη που ορίζει, συντάσσει εβδομαδιαία συνοπτική έκθεση επίδοσης του ασκούμενου, συμπληρώνοντας το σχετικό πίνακα.
4. Στο τέλος κάθε μήνα πρακτικής άσκησης, ο ασκούμενος συντάσσει έκθεση για τις εργασιακές του εμπειρίες, στον ειδικό χώρο του βιβλίου αυτού.
5. Μετά την ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης, ο ασκούμενος αποτυπώνει, στον ειδικό χώρο του βιβλίου αυτού τις γενικότερες παρατηρήσεις στην συνολική (εξαμηνιαία) έκθεση του ασκούμενου.
6. Ομοίως, ο φορέας απασχόλησης του ασκούμενου, μέσω του επόπτη που ορίζει, συντάσσει συνολική εξαμηνιαία έκθεση με τις δικές του παρατηρήσεις στον ειδικό χώρο του βιβλίου.
7. Τέλος ο επόπτης εκπαιδευτικός σημειώνει τις δικές του παρατηρήσεις στην συνολική εξαμηνιαία έκθεση του επόπτη εκπαιδευτικού, και στην τελευταία σελίδα τη δήλωση, την οποία αξιολογεί και συνυπογράφει ο Πρόεδρος του Τμήματος.

Παράδειγμα συμπλήρωσης
• Στη σελίδα 5 του βιβλίου εκτός από τα στοιχεία που συμπληρώνονται, πρέπει να υπάρχει υπογραφή εργοδότη και σφραγίδα της επιχείρησης. (pv_1.pdf)
• Συμπλήρωση των εργασιών της ημέρας (pv_2.pdf).
• Συμπλήρωση της εβδομαδιαίας έκθεσης ασκούμενου και εβδομαδιαίας έκθεσης Επόπτη από τον φορέα απασχόλησης (pv_3.pdf).
• Συμπλήρωση της μηνιαίας έκθεσης ασκούμενου (pv_4.pdf).
• Συμπλήρωση της συνολικής εξαμηνιαίας έκθεσης ασκούμενου (pv_5.pdf).
• Συμπλήρωση της συνολικής εξαμηνιαίας έκθεσης του Επόπτη από τον φορέα απασχόλησης (pv_6.pdf).
• Συμπλήρωση της συνολικής εξαμηνιαίας έκθεσης του Επόπτη εκπαιδευτικού (pv_7.pdf).
• Συμπλήρωση της δήλωσης στην τελευταία σελίδα από τον Επόπτη Εκπαιδευτικό (pv_8.pdf).

Ποιες προϋποθέσεις πρέπει να πληροί ένας φοιτητής προκειμένου να κάνει Πρακτική Άσκηση?

Σύμφωνα με την απόφαση της Συνέλευσης Τμήματος ΔΣΕ (αρ. Πρακτικού 26/19-4-16 Θέμα 8α. «Τροποποίηση Κανονισμού Πρακτικής Άσκησης»), οι προϋποθέσεις έναρξης Πρακτικής Άσκησης τροποποιούνται από 4/5/2016 ως εξής:

Οι φοιτητές του Τμήματος οι οποίοι ενδιαφέρονται να κάνουν την πρακτική τους άσκηση θα πρέπει :

α) να έχουν περατώσει το έβδομο τυπικό εξάμηνο

β) Να οφείλουν κατά ανώτατο όριο πέντε μαθήματα εκ των οποίων το ένα να είναι ειδικότητας.

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΜ. Δ.Σ.Ε.
Α/Α ΕΞΑΜ. ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
1 Δ2 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΦΙΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ
2 Ε2 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
3 Ε4 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
4 ΣΤ1 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
5 ΣΤ3 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
ΤΟ ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΔΥΟ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΣΤ ΕΞΑΜΗΝΟΥ
6

 

ΣΤ6

ή

ΣΤ7

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΖΗΤΗΣΗΣ

ή

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

7 Ζ1 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
8 Ζ2 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ/ΑΠΟΘΗΚΩΝ
9 Ζ3 ΕΝΔΟΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ
ΤΟ ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΤΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ζ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ
10

 

Ζ4

ή

Ζ6

 

ή

Ζ7

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ή

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΕ ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

ή

ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

 

Οι σπουδαστές μπορούν άμεσα μέσω του συνδέσμου της Ηλεκτρονικής Εξυπηρέτησης φοιτητών https://e-gram.teilam.gr/unistudent/, να έχουν την πλήρη εικόνα των μαθημάτων τους, χωρίς να μεσολαβεί η Γραμματεία του Τμήματος. Η είσοδος στην υπηρεσία γίνεται με τη χρήση των κωδικών που έχουν οι φοιτητές για την είσοδό τους στον «ΕΥΔΟΞΟΣ».

Πώς θα βρούμε φορέα απασχόλησης; Μπορούμε να προτείνουμε φορέα της επιλογής μας;

Για διαθέσιμες θέσεις ΠΑ στην Ελλάδα μπορούν οι φοιτητές να επισκεφτούν τον ιστότοπο atlas.grnet.gr/PracticeOffers όπου χρησιμοποιούν τους κωδικούς ¨εύδοξος¨που έχουν λάβει από το οικείο τους ίδρυμα.

Επίσης οι φοιτητές μπορούν να παρακολουθούν τις Αγγελίες που ανακοινώνονται από το παρόν site.

Τέλος οι φοιτητές μπορούν με δική τους πρωτοβουλία να έρθουν σε επαφή με φορείς απασχόλησης και να τους προτείνουν να πραγματοποιήσουν εκεί την εξάμηνη πρακτική τους άσκηση.

Από ποιόν γίνεται η τοποθέτηση; Τι χρειάζεται να προσκομίσουμε στον φορέα την πρώτη ημέρα της τοποθέτησής μας;

Η τοποθέτηση των φοιτητών/τριων και ο ορισμός των εποπτών γίνεται από τη Τριμελή Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης ύστερα από εξέταση όλων των αιτήσεων των φοιτητών/τριων.

Εφόσον ενημερωθούν οι φοιτητές/τριες που έχουν τοποθετηθεί και πριν αρχίσουν πρακτική άσκηση οι φοιτητές/τριες πρέπει να προσέλθουν στη γραμματεία για τη παράδοση των εντύπων του/της φοιτητή/τριας  και για την παραλαβή των εντύπων που απαιτείται να συμπληρωθούν από τον φορέα και να επιστραφούν στη γραμματεία.

Αμέσως μετά απευθύνονται στο ΙΚΑ της περιοχής τους (με την φωτοτυπία της σύμβασης, την ταυτότητα και το Α.Φ.Μ. τους), ώστε να απογραφούν και να πάρουν Αριθμό Μητρώου ΙΚΑ και να προχωρήσει η διαδικασία της ασφάλισής τους.

Δικαιούμαστε Βιβλιάριο Ασθενείας με τα ένσημα που μας παρέχει η απασχόλησή μας στα πλαίσια της πρακτικής άσκησης;

Τα ένσημα της πρακτικής άσκησης καλύπτουν μόνο τον κίνδυνο ατυχήματος. Επομένως δεν δικαιούνται με αυτά οι ασκούμενοι να βγάλουν βιβλιάριο ασθενείας, ή να επιδοτηθούν με επίδομα ανεργίας.

Ποιος είναι ο επόπτης καθηγητής, πρέπει να επικοινωνεί ο ασκούμενος φοιτητής μαζί του;

Το όνομα του επόπτη καθηγητή αναγράφεται στο πρακτικό τοποθέτησης σπουδαστών. Εφόσον ενημερωθεί ο φοιτητής από τη γραμματεία, πρέπει να επικοινωνήσει μαζί του ο φοιτητής και να τον ενημερώσει σε ποιο φορέα απασχολείται, ποιος είναι ο υπεύθυνος του φορέα που τον επιβλέπει και το τηλέφωνό του. Επίσης οποιαδήποτε απορία έχει ο φοιτητής ,όσον αφορά το βιβλίο πρακτικής άσκησης ή τη Τεχνική έκθεση ΠΑ, απευθύνεται στον αρμόδιο επόπτη,ο οποίος στο τέλος της ΠΑ θα τα ελέγξει.

Πόσες ώρες πρέπει να απασχολούμαστε; Δικαιούμαστε άδεια από το πρόγραμμα;

Οι ασκούμενοι απασχολούνται καθημερινά οκτώ ώρες (πενθήμερο).
Οι ασκούμενοι δικαιούνται μόνον εφόσον υπάρχει σύμφωνη γνώμη του φορέα απασχόλησης να κάνουν χρήση αδείας για 5 εργάσιμες ημέρες συνολικά είτε για λόγους ασθενείας είτε για εκπλήρωση των φοιτητικών τους υποχρεώσεων, είτε για οποιουσδήποτε άλλους σοβαρούς λόγους. Οι απουσίες καταχωρίζονται στο Βιβλίο Πρακτικής Άσκησης, θεωρούνται και υπογράφονται από τον επόπτη Εκπαιδευτικό και εγκρίνονται ή απορρίπτονται από τον Πρόεδρο του Τμήματος.

Εάν χρειαστεί να απουσιάσουν κάποιες ημέρες επί πλέον εναπόκειται στον φορέα απασχόλησης να αποφασίσει, αν θα τους επιτρέψει να απουσιάσουν και να αναπληρώσουν τις ημέρες αυτές στο τέλος της πρακτικής τους άσκησης, χωρίς να μεταβληθεί το ποσό της πληρωμής τους.

Πόσες φορές μπορούμε να κάνουμε πρακτική άσκηση;

Κάθε φοιτητής δικαιούται να απασχοληθεί σε θέση πρακτικής άσκησης μόνο μια φορά.

Ποια είναι η οικονομική επιβάρυνση των φορέων;

Η οικονομική επιβάρυνση των φορέων είναι η εξής:

·         Σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, στον φοιτητή/ήτρια καταβάλλεται το 80% του βασικού ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη που ισχύει κάθε φορά, με βάση την Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας. Ο εργοδότης μετά την ολοκλήρωση της εξάμηνης πρακτικής άσκησης δικαιούται από τον ΟΑΕΔ το 50% της αποζημίωσης που έχει καταβάλλει στο φοιτητή.

·         Σε θέσεις του Δημόσιου, και ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, από το Φορέα Απασχόλησης καταβάλλεται το ποσό που προβλέπεται από την κείμενη ισχύουσα νομοθεσία.
Μπορεί να διακοπεί η πρακτική άσκηση σε ένα φορέα αν δεν μας αρέσει; Πρέπει να ειδοποιηθεί το ΓΠΑ;

Αν θέλει ο ασκούμενος να διακόψει την πρακτική του άσκηση διότι η εργασία που διεκπεραιώνει δεν έχει σχέση με το αντικείμενο σπουδών του η για κάποιο άλλο σοβαρό λόγο, θα πρέπει να ενημερώσει το μέλος Ε.Π. που τον επιβλέπει μέσα στο πρώτο δεκαήμερο και να το συζητήσει μαζί του. Η γραμματεία και ο Επιστημονικός Υπεύθυνος της ΠΑ πρέπει να ειδοποιείται άμεσα.

Πρέπει να ενημερώνεται το τμήμα σε περίπτωση που αλλάζει ο υπεύθυνος επίβλεψης του φορέα;

Πρέπει να ενημερώνεται η γραμματεία και το μέλος Ε.Π. που επιβλέπει τον ασκούμενο, για να γνωρίζουν σε ποιόν να απευθύνονται για ενημέρωση σχετικά με την πορεία της πρακτικής άσκησης και για οποιοδήποτε θέμα προκύπτει.

Μπορώ να κάνω Πρακτική Άσκηση στο εξωτερικό;

Πληροφορίες για την κινητικότητα φοιτητών για Πρακτική Άσκηση (Erasmus placement) θα βρείτε εδώ:
http://erasmus.teiste.gr/index.php/organosi-kinitikotitas/kinitikotita-praktiki


 

Έντυπα – Οδηγίες – Κανονισμός Πρακτικής Άσκησης

Βιβλίο Πρακτικής άσκησης

Posted in Έγγραφα και Οδηγίες Πρακτικής Άσκησης (download) | Comments Off on Βιβλίο Πρακτικής άσκησης

Έντυπα Πρακτικής Άσκησης

E01_ΑΙΤΗΣΗ-ΓΙΑ-ΈΓΚΡΙΣΗ-ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ-ΆΣΚΗΣΗΣ_TEISTE-ΜΕ-ΣΥΜΒΑΣΗ-ΕΣΠΑ.doc E01_ΑΙΤΗΣΗ-ΓΙΑ-ΈΓΚΡΙΣΗ-ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ-ΆΣΚΗΣΗΣ_ΜΕ-ΣΥΜΒΑΣΗ-ΟΑΕΔ.doc E03_Βεβαίωση-αποδοχής-από-φορέα-απασχόλησης_TEISTE_NEW.pdf E06_ΑΙΤΗΣΗ-ΓΙΑ-ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ-ΠΑ-ΕΣΠΑ.doc E06_ΑΙΤΗΣΗ-ΓΙΑ-ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ-ΠΑ_ΣΥΜΒΑΣΗ-ΟΑΕΔ.doc E07_EΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ-1-ΦΟΙΤΗΤΗ.doc E08_ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ_ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ_ΑΣΚΗΣΗΣ.doc E09_ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ-ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ-ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ.doc E04 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ (2016)      

Posted in Ανακοινώσεις, Έγγραφα και Οδηγίες Πρακτικής Άσκησης (download) | Comments Off on Έντυπα Πρακτικής Άσκησης

Κανονισμός Εκπόνησης Πρακτικής Άσκησης

Ο «Κανονισμός Εκπόνησης Πρακτικής Άσκησης» απευθύνεται προς όλους τους εμπλεκόμενους με τη διαδικασία της Πρακτικής Άσκησης, τους φοιτητές/τριες, τις επιχειρήσεις και τα αρμόδια όργανα των Τμημάτων. Περιγράφει βήμα προς βήμα τη διαδικασία της Πρακτικής Άσκησης με σκοπό την καλύτερη κατανόησή της από όλους τους χρήστες και κατά συνέπεια αρτιότερη οργάνωση […]

Posted in Ανακοινώσεις, Έγγραφα και Οδηγίες Πρακτικής Άσκησης (download) | Comments Off on Κανονισμός Εκπόνησης Πρακτικής Άσκησης

Συμπλήρωση Βιβλίου Πρακτικής Άσκησης (Οδηγίες – Υποδείγματα)

Οδηγίες για τη συμπλήρωση του βιβλίου Πρακτικής Άσκησης (το οποίο συνοδεύεται από Υ.Δ. φοιτητήYp_Dhlwsh_PRAKTIKH, Πρωτότυπη Βεβαίωση ολοκλήρωσης της Πρακτικής Άσκησης από τον φορέα απασχόλησης &  Βεβαίωση ασφάλισης (150 ενσ.)): Το βιβλίο Πρακτικής Άσκησης τηρείται από τον ασκούμενο φοιτητή καθ’ όλη τη διάρκεια της πρακτικής του άσκησης και δεν μπορεί να […]

Posted in Έγγραφα και Οδηγίες Πρακτικής Άσκησης (download) | Comments Off on Συμπλήρωση Βιβλίου Πρακτικής Άσκησης (Οδηγίες – Υποδείγματα)

 

Αγγελίες Πρακτικής Άσκησης

Πρακτική Άσκηση: ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΑΕ

Η εταιρεία ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. ενδιαφέρεται για την απασχόληση φοιτητών/τριών του τμήματος Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού, προκειμένου να πραγματοποιήσουν την 6μηνη Πρακτική τους άσκηση στη Διεύθυνση Προμηθειών. ΕΊΔΟΣ ΕΠΙΧΕΊΡΗΣΗΣ: Βιομηχανία Επεξεργασίας Μετάλλων ΤΌΠΟΣ ΕΡΓΑΣΊΑΣ: Οινόφυτα Βοιωτίας, 62ο ΧΛΜ ΝΕΟΑΛ. Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλώ, όπως αποστείλουν βιογραφικό στις διευθύνσεις: akovani@halcor.com και dkatsikopoulos@halcor.com ή επικοινωνήσουν […]

Posted in Αγγελίες Πρακτικής Άσκησης, Ανακοινώσεις | Comments Off on Πρακτική Άσκηση: ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΑΕ

Θέσεις Πρακτικής Άσκησης στην επιχείρηση COORDINATORS S.A.

Η εταιρεία COORDINATORS S.A. (επιχείρηση Marketing & Consulting) αναζητεί φοιτητές για την υλοποίηση της Πρακτικής τους Άσκησης. Για οποιαδήποτε πληροφορία παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο: 210-5734000, fax: 210-5765891, (Καρναχωρίτης Δημήτριος) e-mail: coord@otenet.gr .

Posted in featured, Αγγελίες Πρακτικής Άσκησης, Ανακοινώσεις | Comments Off on Θέσεις Πρακτικής Άσκησης στην επιχείρηση COORDINATORS S.A.

Θέση Πρακτικής άσκησης στην εταιρεία Nestle

Η εταιρεία Nestle έχει δημιουργήσει  μία θέση πρακτικής άσκησης για  φοιτητή/φοιτήτρια του τμήματος μας η οποία θα ξεκινήσει την 1-3-2018. Πληροφορίες: κος Οκαλίδης  Αντώνιος               τηλ. : 2106884032               διευθ.: Πατρόκλου 4, 15125 Μαρούσι

Posted in featured, Αγγελίες Πρακτικής Άσκησης, Ανακοινώσεις | Comments Off on Θέση Πρακτικής άσκησης στην εταιρεία Nestle

Εκπόνηση Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ στο Ακ. Έτος 2017-2018

Όσοι φοιτητές ενδιαφέρονται να εκπονήσουν πρακτική άσκηση μέσω ΕΣΠΑ στο Ακ. Έτος 2017-2018 πρέπει να κάνουν δήλωση ενδιαφέροντος στη γραμματεία του τμήματος το αργότερο έως την Παρασκευή 5-1-2018. Στοιχεία επικοινωνίας : email : secr_log@teiste.gr τηλ.: 2262022569

Posted in Αγγελίες Πρακτικής Άσκησης, Ανακοινώσεις, Εξωστρέφεια, Πτυχιακή Εργασία | Comments Off on Εκπόνηση Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ στο Ακ. Έτος 2017-2018

Πρακτική Άσκηση

Έχουν αναρτηθεί 3 ακόμη νέες επιχειρήσεις που επιθυμούν να απασχολήσουν φοιτητές του Τμήματός μας για Πρακτική Άσκηση. Ειδικότερα, για την εταιρεία Johnson & Johnson, θα δέχεται αιτήματα φοιτητών για Πρακτική άσκηση και οργάνωση συνεντεύξεων, σήμερα, η το αργότερο μέχρι την Δευτέρα πρωϊ (υπόψη κας Μ. Μαρινάκη). Περισσότερες πληροφορίες στο eclass.teiste.gr […]

Posted in Αγγελίες Πρακτικής Άσκησης, Πρακτική Άσκηση | Comments Off on Πρακτική Άσκηση

Πρακτική Άσκηση

Όσοι φοιτητές-τριες ενδιαφέρονται για πρακτική άσκηση, θα πρέπει να ενημερώσουν εντός των επόμενων 2 εβδομάδων τη Γραμματεία του Τμήματος Δ.Σ.Ε. και τον Υπεύθυνο Π.Α. καθηγ. Π. Τριβέλλα. Επίσης, θα πρέπει να εγγραφούν στο μάθημα του eclass.teiste.gr  “Πρακτική Άσκηση” για να εκδηλώνουν ενδιαφέρον για επιχειρήσεις και για να ενημερώνονται για θέματα […]

Posted in Αγγελίες Πρακτικής Άσκησης, Πρακτική Άσκηση | Comments Off on Πρακτική Άσκηση

Αγγελία Πρακτικής Άσκησης Hartsas S.A.

Posted in Αγγελίες Πρακτικής Άσκησης | Comments Off on Αγγελία Πρακτικής Άσκησης Hartsas S.A.

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ BEIERSDORF HELLAS

Posted in Αγγελίες Πρακτικής Άσκησης, Ανακοινώσεις | Comments Off on ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ BEIERSDORF HELLAS

Πρακτική Άσκηση σε Πρεσβείες χωρών ΕΕ

Posted in Αγγελίες Πρακτικής Άσκησης, Ανακοινώσεις | Comments Off on Πρακτική Άσκηση σε Πρεσβείες χωρών ΕΕ

Αγγελία Πρακτικής Ziegler Hellas A.E.

Αγγελία Η εταιρεία Ziegler Hellas A.E. προσφέρει θέσεις Πρακτικής Άσκησης. Παρακαλώ τα βιογραφικά να στέλνονται στο info@zieglerhellas.gr Kostas Konstantopoulos Branch Manager ZIEGLER HELLAS SA Poseidonos Ave. & Megistis 2 GR-174 55 Alimos, Athens +30 210 9831800 Tel. +30 210 9843370 Fax +30 6942 460066 Mob. www.zieglergroup.com Περιγραφή εταιρείας Παρουσίαση εταιρείας […]

Posted in Αγγελίες Πρακτικής Άσκησης, Ανακοινώσεις | Comments Off on Αγγελία Πρακτικής Ziegler Hellas A.E.

Αγγελία Πρακτική Άσκηση Amicoprofil

Posted in Αγγελίες Πρακτικής Άσκησης | Comments Off on Αγγελία Πρακτική Άσκηση Amicoprofil

Αγγελία Πρακτική Άσκηση Forlabels

Η εταιρεία Forlabels διαθέτει θέσεις Πρακτικής Άσκησης ΑΥΓΕΡΙΝΌΣ ΧΑΤΖΗΧΡΥΣΌΣ | ΓΕΝΙΚΌΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΌΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΉΣ ahhrisos@forlabels.gr Tel: +30 22620 56738, mobile: +306944 506942 61 st Klm Athens – Lamia Ntl Rd ( Location ) Krespi, Schimatari Viotias P.O. BOX 197 Greece visit our website www.forlabels.gr [1] follow us on facebook [2]

Posted in Αγγελίες Πρακτικής Άσκησης | Comments Off on Αγγελία Πρακτική Άσκηση Forlabels

Επιχορήγηση θέσεων πρακτικής άσκησης στη Γαλλία από Ίδρυμα Μποδοσάκη

Προκήρυξη επιχορήγησης εννέα θέσεων πρακτικής άσκησης στη Γαλλία του Ιδρύματος Μποδοσάκη Για πληροφορίες επισκεφθείτε την ακόλουθη ιστοσελίδα: http://www.bodossaki.gr/gr/news/announcements/praktiki-askisi

Posted in Αγγελίες Πρακτικής Άσκησης, Ανακοινώσεις, Εξωστρέφεια | Comments Off on Επιχορήγηση θέσεων πρακτικής άσκησης στη Γαλλία από Ίδρυμα Μποδοσάκη

Θέσεις Πρακτικής Άσκησης

Η Εταιρεία ΜΟΡΝΟΣ ΑΕ ανακοίνωσε 2 θέσεις Πρακτικής Άσκησης: 1. Γραφειο της αποθηκης(προγ/μος, τιμολογησεις) 2. Γραφειο προσωπικου Αιτήσεις στη Γραμματεία του Τμήματος ΔΣΕ (Απρίλιος 2014)

Posted in Αγγελίες Πρακτικής Άσκησης, Ανακοινώσεις | Comments Off on Θέσεις Πρακτικής Άσκησης

 

Παλιές Ανακοινώσεις

Εκπόνηση Πρακτικής Άσκησης για το εαρινό εξάμηνο 2014-2015

Όσοι φοιτητές ενδιαφέρονται να εκπονήσουν πρακτική άσκηση το τρέχον εξάμηνο πρέπει να στείλουν μήνυμα e-mail (pa_log@teiste.gr, ptrivel@yahoo.com) με τα στοιχεία τους μέχρι την Τετάρτη 11/3/2015. Για τους φοιτητές που δεν στείλουν τα στοιχεία τους μέχρι την συγκεκριμένη ημερομηνία, δεν θα είναι δυνατή η εκπόνηση Πρακτικής Άσκησης το επόμενο διάστημα. Επίσης, […]

Posted in Ανακοινώσεις, Παλιές Ανακοινώσεις Πρακτικής Άσκησης | Comments Off on Εκπόνηση Πρακτικής Άσκησης για το εαρινό εξάμηνο 2014-2015

Πρακτική Άσκηση

Επιχείρηση Logistics, ζητά φοιτητές για απασχόληση στο πλαίσιο της Πρακτικής Άσκησης, με προοπτικές απασχόλησης και μετά την εκπόνηση της ΠΑ. Φοιτητές που δικαιούνται να κάνουν ΠΑ και ενδιαφέρονται, μπορούν να στείλουν e-mail στο pa_log@teiste.gr μέχρι την Πέμπτη, 11/12/2014.  

Posted in Ανακοινώσεις, Παλιές Ανακοινώσεις Πρακτικής Άσκησης | Comments Off on Πρακτική Άσκηση

Πρακτική Άσκηση (mail)

Για πληροφορίες & επικοινωνία για την Πρακτική Άσκηση αποκλειστικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση: pa_log@teiste.gr

Posted in Παλιές Ανακοινώσεις Πρακτικής Άσκησης | Comments Off on Πρακτική Άσκηση (mail)

Επιχειρήσεις Πρακτικής Άσκησης

Posted in Παλιές Ανακοινώσεις Πρακτικής Άσκησης | Comments Off on Επιχειρήσεις Πρακτικής Άσκησης

Επιχειρήσεις Πρακτικής Άσκησης

Επιχειρήσεις Πρακτικής Άσκησης με τις οποίες μπορείτε να επικοινωνείτε για εκπόνηση Πρακτικής Άσκησης.ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ_NEW3

Posted in Παλιές Ανακοινώσεις Πρακτικής Άσκησης | Comments Off on Επιχειρήσεις Πρακτικής Άσκησης

Πρακτική Άσκηση Φοιτητών που ήδη εργάζονται.

Φοιτητές/τριες που ήδη εργάζονται μπορούν να εκπονήσουν την πρακτική τους άσκηση κατά την εργασία τους υπό προϋποθέσεις (συνάφεια αντικειμένου εργασίας και γνωστικού αντικειμένου του Τμήματος ΔΣΕ,  ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και συμπλήρωση 6 μηνών πλήρους απασχόλησης).

Posted in Παλιές Ανακοινώσεις Πρακτικής Άσκησης | Comments Off on Πρακτική Άσκηση Φοιτητών που ήδη εργάζονται.

Ανακοινώσεις